Všeobecné obchodní podmínky | Slevoking - Pobyty se slevou

Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen "VOP")

Provozovatelem internetových stránek www.slevoking.cz je společnost TPF Group, s.r.o., se sídlem Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, IČ: 02642328, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 81968 u Krajského soudu v Brně

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Definice

„Provozovatel“ – společnost TPF Group s.r.o., se sídlem Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, IČ: 02642328, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 81968 u Krajského soudu v Brně (dále jen „Provozovatel“), která provozuje internetové stránky www.slevoking.cz.
„Poskytovatel“ – poskytovatel služby zákazníkům, jehož nabídku na poskytování služby provozovatel prezentuje a zprostředkuje na základě této nabídky uzavření smlouvy o poskytování služby. Za poskytovatele se typicky považuje hotel nebo pension, v němž má zákazník v úmyslu využít ubytovacích služeb.
„Zákazník“ – fyzická nebo právnická osoba, která s provozovatelem uzavře smlouvu o zprostředkování služeb.
„Spotřebitel“ – zákazník, který splňuje podmínky uvedené v § 420 občanského zákoníku, tedy každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
„Uživatel“ – registrovaný či neregistrovaný návštěvník internetových stránek www.slevoking.cz.
„Smlouva o zprostředkování služeb“ – smlouva, kterou zákazník uzavírá s provozovatelem na základě nabídky Poskytovatele uveřejněné na internetových stránkách www.slevoking.cz.
„Kupón“ – individuálně určená poukázka, kterou zákazník obdrží, splní-li podmínky uvedené v těchto VOP, a která ho opravňuje k užití služeb specifikovaných ve smlouvě o zprostředkování služeb.
„Kupón na hodnotu“ – časově omezená poukázka, která opravňuje jeho držitele k započtení peněžité částky v něm stanovené oproti částce za objednávku zprostředkování služeb. Blíže k podmínkám užití v čl. 12)
„Web“ - internetové stránky provozovatele, tj. www.slevoking.cz.

 1. Obecná ustanovení
  1. Provozovatel na internetových stránkách Slevoking.cz umožňuje zákazníkovi získání kupónu na určitou službu nebo zboží (dále jen „kupón“). Provozovatel neposkytuje služby přímo zákazníkovi, ale pouze zprostředkovává poskytnutí služby či dodání zboží. Poskytovatel služby nebo zboží (dále jen „Poskytovatel“) je osoba odlišná od Provozovatele.
  2. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele a zákazníka a jsou nedílnou součástí smlouvy o zprostředkování služeb.
  3. Uživatelé webu se řídí výlučně těmito obchodními podmínkami. Použití jakýchkoliv jiných obchodních podmínek provozovatele nebo uživatele je vyloučeno, není-li na jednotlivá ustanovení těmito obchodními podmínkami odkázáno.

  PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBU

 2. Obecná pravidla užívání webu
  1. Provozovatel na internetových stránkách Slevoking.cz umožňuje zákazníkovi získání kupónu na určitou službu nebo zboží (dále jen „kupón“). Provozovatel neposkytuje služby přímo zákazníkovi, ale pouze zprostředkovává poskytnutí služby. Poskytovatel služby je osoba odlišná od Provozovatele.
  2. Pro všechny uživatele je přístup na web bezúplatný, web užívají uživatelé na vlastní odpovědnost a jsou přitom povinni zachovávat právní předpisy České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit přístup každému uživateli, který porušuje pravidla stanovená těmito Podmínkami užívání webu.
  3. Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů z webových stránek www.slevoking.cz. Tyto škody zejména zahrnují škodu vzniklou z důvodu chyby v údajích, přerušení nebo zpoždění v provozování serveru, počítačového viru, ztráty zisku nebo dat uživatele, neoprávněného přístupu k přenosům či datům uživatele a jejich změny a jiné ztráty.
  4. Obsah webu může být přebírán z jiných zdrojů. Zdroj je buď na stránkách uveden, nebo má Provozovatel k použití obsahu potřebné oprávnění. Provozovatel neodpovídá za obsah třetích stran, které na webu inzerují nebo se jinak prezentují. Provozovatel rovněž odpovídá pouze za jím autorizovaný obsah. Provozovatel neodpovídá za obsah komentářů vložených uživateli v diskusním fóru. V případě nevhodného komentáře si Provozovatel vyhrazuje takový příspěvek z diskuzního fóra odstranit.
  5. Uživatel webu souhlasí s využitím svého e-mailu, který provozovateli poskytne při objednávce nebo při registraci, pro reklamní účely, zvláště pak pro posílání nabídek slev a jiných sdělení, za účelem zajištění potřebné komunikace pro plnění uzavřené smlouvy a pro účely vnitřních rozborů a analýz.
  6. Osobní údaje uživatele webu www.slevoking.cz jsou chráněny a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Veškerá data jsou používána výhradně pro účely dodání slevového kupónu, poskytnutí služeb, odběru zboží nebo pro uživatele co možná nejlepšího fungování webu www.slevoking.cz včetně reklamních sdělení pro potenciální zájem uživatele. Přístupem a užitím webu uděluje uživatel souhlas se získáním a nakládáním s osobními údaji.
  7. E-mailová adresa uživatele webu nebude provozovatelem poskytnuta třetím stranám.
  8. Pokud se uživatel webu rozhodne napsat recenzi služby na webu provozovatele, dává tímto souhlas k bezplatnému zveřejnění všech fotografií, které při napsání recenze poskytne. Uživatel prohlašuje, že k těmto fotografiím má autorská práva anebo je jiným způsobem s nimi oprávněn nakládat tak, že jejich zveřejněním na webu nedojde k porušení práv autora fotografie.
 3. Podmínky užití souborů cookies
  1. Na našem webu využíváme souborů cookies pro poskytování lepších služeb, které slouží především k rozlišení jednotlivých uživatelů, zlepšení a zjednodušení pohybu uživatelů na našem webu, optimalizaci webu pro uživatele a pro markteingové účely z důvodu zlepšení naší nabídky zákazníkům pro jejich spokojenost.
  2. Veškeré informace a údaje takto získané budou využívány výhradně provozovatelem a to k marketingovým účelům, a k optimalizování stránek.
  3. Uživatel používáním webu souhlasí s tím, že budou cookies soubory uloženy do jeho koncového zařízení a využívány k účelu uvedenému v těchto podmínkách.
  4. Uživatel je oprávněn odmítnout ukládání souborů cookies tím, že webové stránky www.slevoking .cz nebude navštěvovat či je bude navštěvovat v režimu tzv. anonymního okna.

  SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SLUŽEB

  (dále jen „smlouva“)

 4. Základní ustanovení smlouvy o zprostředkování služeb
  1. Provozovatel vystupuje jako zprostředkovatel služeb nabízených poskytovateli. Provozovatel nenese odpovědnost za poskytnutí služeb nebo jejich kvalitu ze strany poskytovatele služby. Provozovatel se zavazuje kontrolovat v rámci svých možností rozsah a kvalitu služeb poskytovaných uživatelům poskytovatelem.
  2. Předmětem smlouvy je závazek provozovatele zprostředkovat zákazníkovi poskytnutí služeb a závazek zákazníka zaplatit za toto zprostředkování sjednanou cenu na účet provozovatele za stanovených podmínek.
  3. Provozovatel nenese odpovědnost za poskytnutí služeb nebo jejich kvalitu ze strany poskytovatele služby (hotel, pension apod.). Provozovatel se zavazuje kontrolovat v rámci svých možností rozsah a kvalitu služeb poskytovaných CK/CA poskytovatelem služby.
 5. Objednávka
  1. Zákazník si objedná službu pomocí elektronického formuláře na webu v době pro objednávku stanovené.
  2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých povinných údajů a náležitostí. Odesláním objednávky provozovateli se objednávka pro zákazníka stává závaznou. Zákazník je povinen údaje vyplnit úplně a pravdivě.
  3. Objednávka je návrhem smlouvy na poskytnutí služby či dodání zboží poskytovatelem služby, jejíž uzavření provozovatel zprostředkovává. Zákazník tuto nabídku přijímá okamžikem odeslání platné objednávky.
 6. Cena služeb a platební podmínky
  1. Cena nabízených služeb je vždy uvedena v nabídce prezentované na webu provozovatele, k níž má zákazník přístup.
  2. Po vyplnění objednávkového formuláře budou zákazníkovi odeslány platební údaje, kterými je vázán se řídit.
  3. Při platbě je zákazník oprávněn započíst peněžitou částku uvedenou v kupónu na hodnotu.
  4. Po přijetí platby bude zákazníkovi odesláno potvrzení o přijetí platby. Částka však plně patří poskytovateli služeb, proto je povinnost vydání daňového dokladu na poskytovateli služeb.
 7. Kupón a jeho použití
  1. Provozovatel vydá zákazníkovi kupón, který zákazníka opravňuje k využití objednaných služeb u poskytovatele.
  2. Podmínky použití kupónu (zejména doba jeho platnosti) jsou uvedeny v prezentované nabídce zboží či služby na webu nebo jsou uvedeny přímo na kupónu a zákazník se zavazuje k jejich dodržení. Zákazník je také povinen řídit se pokyny poskytovatele k využití nabízené služby.
  3. Zákazník je povinen po zakoupení kupónu objednat využití služby s dostatečným předstihem tak, aby bylo možno jej poskytnout ve stanovené době. Poskytovatel ani provozovatel nezaručují, že služba, resp. přesná doba jejího využití, bude volná pro zákazníky kdykoli po celou sjednanou dobu, jelikož konkrétní doby mohou být již zamluveny/obsazeny jinými zákazníky. Poskytovatel však garantuje, že má dostatečnou kapacitu, aby za obvyklých podmínek byl schopen službu nebo zboží poskytnout/dodat v nabízeném (popř. neomezeném) množství v určené době platnosti kupónu.
  4. Po uplynutí doby platnosti kupónu ztrácí zákazník nárok na poskytnutí služby bez nároku na vrácení ceny. Závazek poskytovatele uplynutím doby platnosti kupónu zaniká.
  5. Kupón je možné použít pouze jednou.
  6. V rámci jedné objednávky je zákazníkovi vystaven pouze jeden kupón, není-li poskytovatelem stanoveno jinak.
  7. Vymění-li zákazník zakoupený kupón za kupón, v němž je inkorporována služba nižší hodnoty (pokud je to možné), nemá nárok na doplacení hodnoty kupónu nebo nový kupón na zbytek hodnoty původního.
 8. Odpovědnost provozovatele
  1. Provozovatel má uzavřeny smlouvy s poskytovateli, jejichž služby může zákazník čerpat po zakoupení slevového kupónu. Uzavřením smlouvy o zprostředkování služeb vzniká přímý vztah mezi zákazníkem a poskytovatelem. Provozovatel se tedy dobrovolně zavazuje výhradně k odpovědnosti dle této části VOP.
  2. Provozovatel poskytuje zákazníkům součinnost a plnou informovanost o uplatnění nároků na poskytovateli. Z těchto důvodů se zákazníci mohou informovat na zákaznické lince provozovatele.
  3. Provozovatel odpovídá pouze a výhradně za to, že
   1. dodá dle těchto VOP kupón zákazníkovi a
   2. kupón bude mít náležitosti opravňující zákazníka k užívání služeb.
  4. Vady týkající se odpovědnosti provozovatele nebo vady kupónu, za které odpovídá provozovatel, tj. zejména – nedodání kupónu, vadnost kupónu (technická), odmítnutí kupónu poskytovatelem pro jeho vadnost, přestože zákazník splnil všechny podmínky jeho uplatnění, je možné uplatnit u provozovatele nejpozději do 14 dnů od ukončení platnosti kupónu, popř. nejpozději do 14 dnů po uplatnění kupónu, podle toho, která lhůta uplyne dříve. Po této lhůtě již není možno vady u provozovatele uplatnit.
  5. Provozovatel v žádném případě neodpovídá zákazníkům v případech odpovědnosti z důvodů vyšší moci. Za vyšší moc neboli nemožnosti ovlivnění ze strany provozovatele se považuje mimo jiné překážky na straně poskytovatele (krach, zánik, úpadek apod.).
  6. Provozovatel neodpovídá za zneužití údajů o konkrétní osobě a jejích platebních prostředků třetí osobou. Provozovatel nemá možnost ani právo zkoumat, zda údaje poskytované prostřednictvím internetových stránek jsou poskytovány oprávněnou osobou a zda příslušný platební prostředek ovládá oprávněná osoba.
 9. Odpovědnost poskytovatele
  1. S ohledem na to, že zákazník získává služby přímo od poskytovatele, odpovídá poskytovatel přímo zákazníkovi dle příslušných právních předpisů (například odpovědnost za škodu dle ustanovení občanského zákoníku) a podmínek poskytovatele (které nemohou omezit zákonné nároky zákazníka). Poskytovatel je tedy odpovědný především za:
   1. povinnost poskytnout službu oproti předložení platného kupónu
   2. kvalitu služeb
   3. množství či rozsah a
   4. informace, tj. zejména jejich pravdivost a úplnost.
  2. Informace o původních cenách (před slevou) a slevách uvedené na webu jsou poskytovány na základě informací získaných od poskytovatele a provozovatel tak nenese odpovědnost za jejich správnost.
  3. Veškeré nároky z vad poskytnutých služeb (jeho kvality, množství, rozsahu apod.), popř. jejich neposkytnutí, má zájemce vůči poskytovateli a je povinen je řešit přímo s poskytovatelem dle jeho reklamačních a dalších podmínek (které však nemohou omezit zákonná práva zákazníka).
 10. Vrácení peněz zákazníkovi ze strany provozovatele
  1. Zákazník má právo na vrácení peněz ze strany provozovatele, pokud
   1. provozovatel kupón nedodá nebo kupón bude provozovatelem dodán vadný a nebude jej tedy možno z tohoto důvodu uplatnit u poskytovatele,
   2. poskytovatel odmítne kupón akceptovat a odmítne poskytnout službu navzdory tomu, že zákazník splnil všechny podmínky uvedené v těchto VOP,
   3. zákazník nevyužije kupón, jelikož služba neodpovídá nabídce a zákazník má ve lhůtě dle čl. 8.4 právo na vrácení zaplacené kupní ceny.
  2. Zákazník má právo na vrácení peněz ze strany provozovatele, odstoupí-li od smlouvy o zprostředkování služeb.
  3. Zákazník nemá právo na vrácení peněz, které náleží na částku započítanou z kupónu na hodnotu. To neplatí, neuplynula-li lhůta na odstoupení od smlouvy o koupi kupónu na hodnotu.
 11. Odstoupení od smlouvy
  1. Poruší-li smluvní strana ustanovení této smlouvy podstatným způsobem, má druhá strana právo od smlouvy odstoupit.
  2. Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli důvodu musí být učiněno písemnou formou (splněno i prostřednictvím elektronické pošty).
  3. V případě, že poskytovatel neposkytne objednanou službu z důvodu na jeho straně, a to ani po písemné výzvě zákazníka, má zákazník právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb a požadovat po poskytovateli vrácení zaplacené částky.
  4. Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka – spotřebitele
   Zákazník - spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o zprostředkování služeb, a to bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce. Odstoupení od smlouvy musí být provozovateli i Poskytovateli doručeno nejpozději 14. dne od objednávky. Toto ustanovení platí pro zakoupení kupónu pomocí prostředků komunikace na dálku. Odstoupit od smlouvy nelze, byl-li kupón již využit, nebo byla-li u poskytovatele vykonaná rezervace na využití služby a podle storno podmínek poskytovatele ji již nelze zrušit.
  5. Odstoupí-li zákazník - spotřebitel od smlouvy ze zákonných důvodů později než 14 dnů od okamžiku uzavření smlouvy, je povinen o svém odstoupení informovat i provozovatele, aby v případě, že celá platba ještě nebyla provozovatelem převedena poskytovateli, mohl provozovatel vrátit takovou část platby zákazníka zpět zákazníkovi. Povinnost vrátit neuhrazenou část platby provozovateli nevzniká tehdy, pokud byl kupon uhrazen prostřednictvím kreditů poskytovaných některým ze smluvních partnerů provozovatele (např. Benefity a.s.).
  6. Má-li zákazník (spotřebitel nebo podnikatel) v úmyslu odstoupit od smlouvy s poskytovatelem služby, je provozovatel ochoten mu s tímto odstoupením a komunikací pomoci. Odstoupí-li zákazník od smlouvy uzavřené s poskytovatelem v důsledku pomoci provozovatele, zákazník se zavazuje mu za tuto službu uhradit 20% z ceny zaplacené služby. Tato povinnost zákazníkovi nevzniká tehdy, pokud byl kupón uhrazen prostřednictvím kreditů poskytovaných některým ze smluvních partnerů provozovatele (např. Benefity a.s.).
  7. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít formuláře. Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu dle přílohy nařízení vlády č. 363/2013 Sb., je k dispozici zde.
 12. Kupón na hodnotu a podmínky užití
  1. Provozovatel prodává zákazníkům kupóny na hodnotu s ohledem na podmínky uvedené na svém webu.
  2. Kupón na hodnotu slouží výhradně k započtení částky v něm stanovené oproti částce za objednávku služby v souvislosti s uzavřením smlouvy o zprostředkování služeb dle těchto VOP.
  3. Kupón na hodnotu je zákazník oprávněn využít od okamžiku obdržení do konce následujícího kalendářního roku.
  4. Od smlouvy o koupi kupónu na hodnotu je zákazník oprávněn odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od okamžiku data doručení platby na účet provozovatele. Od smlouvy o koupi kupónu na hodnotu je zákazník oprávněn odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od okamžiku data doručení platby na účet provozovatele.
 13. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webu provozovatele v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li zákazník objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí.
  2. Vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a použití webu www.slevoking.cz realizován.
  3. V případě rozporu těchto obchodních podmínek s obchodními podmínkami Poskytovatele nebo podnikajícího zákazníka, užijí se přednostně tyto Všeobecné obchodní podmínky.
  4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vyplývajících ze smlouvy o zprostředkování či poskytování služeb dle těchto obchodních podmínek je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
  5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 4. 2014. (poslední revize dne 12.08.2016).
Užíváním tohoto webu souhlasíte s používáním cookies. Rozumím