společnosti

TPF group s.r.o.
se sídlem Dvořákova 44/14, 602 00 Brno
IČ: 02642328
DIČ: CZ02642328

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 81968

pro předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Kontaktní údaje:
Adresa: Dvořákova 44/14, 602 00 Brno
Telefon: +420 538 880 980
E-mail: info@slevoking.cz
Provozní doba: všední dny 8:00 - 20:00

(dále jen „Provozovatel")

 • 1. Úvodní ustanovení

  • Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy, ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) a stanovují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané mezi Provozovatelem a zákazníkem prostřednictvím elektronického formuláře Provozovatele (dále jen „Smlouva“) a tvoří její nedílnou součást.
  • Zákazníkem je pouze spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku. Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu využít Služeb Provozovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání Služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  • Předmětem Smlouvy na straně Provozovatele je zajištění slevy na služby poskytovatele ubytovacích služeb, typicky hotelu či pensionu (dále též jen „Poskytovatel“) a poskytnutí individuálně určené poukázky, která Zákazníka opravňuje k využití služeb Poskytovatele. (Služby Provozovatele dále jen jako „Služby“ nebo jednotlivě „Služba“). Na straně Zákazníka je předmětem Smlouvy povinnost zaplatit cenu služby Poskytovatele.
  • Na webové stránce umístěné na internetové adrese www.slevoking.cz (dále jen „Webová stránka“) jsou prezentovány služby Poskytovatelů, a to včetně jejich parametrů a vlastností.
  • Ustanovení odchylná od těchto VOP si Provozovatel a Zákazník (dále též souhrnně jako „Smluvní strany“) mohou sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají aplikační přednost před ustanoveními VOP.
  • Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • 2. Obecná ustanovení

  • Provozovatel dlouhodobě vyvíjí činnost k zajišťování slev Zákazníkům na služby Poskytovatelů. Za tímto účelem Provozovatel vstupuje s Poskytovateli do smluvních vztahů a tyto vztahy s nimi průběžně udržuje. Provozovatel dále Poskytovatelům pronajímá prostor na Webových stránkách k prezentaci jejich služeb.
  • Zákazník na základě uzavření Smlouvy získá individuálně určenou poukázku, která jej opravňuje k využití služeb Poskytovatele (dále též jen „Kupon“).
  • Provozovatel vstupuje do smluvního vztahu se Zákazníkem pouze prostřednictvím Smlouvy, jejímž předmětem je zajištění slevy a poskytnutí Kuponu. Provozovatel tak nenese odpovědnost za vady služeb Poskytovatelů.
  • Provozovatel neodpovídá ze případnou klamavost či jinou závadnost obsahu zveřejňovaného Poskytovateli na Webové stránce, ani za jeho úplnost, přesnost či pravdivost. Prostor na Webových stránkách, na němž jsou nabízeny služby Poskytovatelů, je Provozovatelem pronajímán Poskytovatelům. Provozovatel obsah zveřejňovaný Poskytovateli aktivně nemonitoruje, nehraje tedy aktivní roli takové povahy, že by bylo možné konstatovat, že tento obsah zná anebo kontroluje.
 • 3. Uživatelský účet

  • Na základě registrace provedené na Webových stránkách může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Zákazník zejména činit objednávky Služeb (dále jen „Uživatelský účet“).
  • Při registraci je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v Uživatelském účtu jsou Provozovatelem považovány za správné.
  • Zákazník je oprávněn se registrovat i prostřednictvím svého profilu na sociální síti Facebook provozované společností Facebook Inc., se sídlem 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Spojené státy americké. Jméno, příjmení a emailová adresa jsou získány automaticky na základě informací v tomto profilu uvedených.
  • Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.
  • Zákazník není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
  • Provozovatel může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj Uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své smluvní povinnosti vůči Provozovateli.
  • Zákazník bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 • 4. Uzavření Smlouvy

  • Pro odeslání objednávky (návrhu na uzavření Smlouvy) vyplní Zákazník objednávkový formulář vztahující se ke konkrétní službě Poskytovatele na Webových stránkách. Prezentace služeb Poskytovatele na Webové stránce a objednávkový formulář obsahují zejména informace o:
   • objednávaných Službách,
   • o službách Poskytovatelů,
   • způsobu platby ceny.
  • Před odesláním objednávky Provozovateli je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Zákazník Provozovateli kliknutím na tlačítko „DOKONČIT“.
  • Zákazník je v objednávce povinen uvést úplné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v objednávce jsou Provozovatelem považovány za úplné a pravdivé.
  • Zákazník odesláním objednávky prohlašuje, že se náležitě a dostatečně seznámil s obsahem svých práv a povinností plynoucích ze Smlouvy a těchto VOP, zejména že na základě Smlouvy získá Kupon, který Zákazníka opravňuje k využití služeb Poskytovatele za nižší cenovou nabídku, avšak že koncové služby budou Zákazníkovi poskytovány Poskytovatelem, nikoliv Provozovatelem.
  • Provozovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa Zákazníka“).
  • Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Provozovatel odešle akceptaci objednávky (návrhu na uzavření Smlouvy) odeslané Zákazníkem. Provozovatel tuto akceptaci objednávky zašle na adresu elektronické pošty Zákazníka včetně výzvy k zaplacení ceny služeb dle zvoleného způsobu. Spolu s akceptací objednávky zasílá Provozovatel Zákazníkovi rovněž aktuální znění Smlouvy a VOP ve formátu PDF. Zvolil-li Zákazník bezhotovostní platbu platební kartou a proběhne-li platba řádně, Provozovatel Zákazníkovi zašle akceptaci objednávky ve formě potvrzení o přijetí platby a rovněž aktuální znění Smlouvy a VOP ve formátu PDF.
  • Zákazník souhlasí s tím, že Provozovatel může započít s poskytováním Služeb dle Smlouvy neprodleně po uzavření této Smlouvy.
  • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Provozovatel splnit, zašle Zákazníkovi novou nabídku s uvedením možných variant objednávky. Smlouva je v tomto případě uzavřena okamžikem, kdy byla Provozovateli doručena akceptace konkrétní varianty nabídky Zákazníkem.
  • Provozovatel poskytne Zákazníkovi Kupon ihned po té, co Zákazník uhradí plnou cenu služby.
  • Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své smluvní či zákonné povinnosti vůči Provozovateli či Poskytovatelům.
  • Veškerá prezentace Služeb umístěná ve Webových stránkách je pouze informativního charakteru a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně těchto Služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • 5. Cena služeb Poskytovatelů, platební podmínky

  • Webové stránky obsahují informace o cenách služeb Poskytovatelů (dále též jen „ceny“). Výše cen jsou uvedeny i včetně daně z přidané hodnoty. Zákazník není povinen hradit náklady na balení, přepravu ani žádné další související poplatky. Poskytovatel nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Provozovatel upozorňuje zákazníka, že v ceně dárkového Kuponu jsou oproti ceně běžného Kuponu započteny i náklady na zhotovení a individualizaci tohoto Kuponu.
  • Při platbě je Zákazník oprávněn započíst peněžitou částku uvedenou v Kuponu na hodnotu.
  • Po přijetí platby ceny bude Zákazníkovi odesláno potvrzení o přijetí platby. Částka však plně patří Poskytovateli, proto je povinnost vydání daňového dokladu na Poskytovateli služeb.
  • Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webových stránkách. V případě zjevné technické chyby při uvedení výše ceny Služeb není Provozovatel povinen Smlouvu uzavřít. Pokud již Smlouva byla uzavřena, vyhrazuje si Provozovatel rovněž právo od takovéto Smlouvy odstoupit, a to právě z důvodu chybně uvedené ceny.
  • Cenu může Zákazník uhradit následujícími způsoby:
   1. bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího č. 2200552730/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „Účet Provozovatele“);
   2. bezhotovostně platební kartou;
   3. bezhotovostně přes systém Benefity;
   4. bezhotovostně na základě faktury (potvrzení pro zaměstnavatele);
   5. bezhotovostně platební metodou Twisto.
  • Na základě nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 26/16 ze dne 12. prosince 2017 s účinností ode dne 28.2.2018 již Provozovatel nemá povinnost evidovat platby kartou či prostřednictvím platební brány a vydávat Zákazníkovi účtenku podle zákona o evidenci tržeb.
  • Cena je splatná do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby.
  • Závazek Zákazníka uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Provozovatele.
  • V případě, že Zákazník uvede chybný variabilní symbol platby, variabilní symbol platby neuvede či uhradí částku v jiné výši než je povinen, bere na vědomí, že vyřizování těchto plateb může trvat několik dní a může mít za následek neposkytnutí Služby z důvodu nemožnosti spárovat platbu s objednávkou. V případě chybně zadaného variabilního symbolu platby je Zákazník též na vyzvání Provozovatele povinen sdělit své číslo účtu, aby bylo možné jeho platbu identifikovat.
  • Provozovatel výslovně upozorňuje Zákazníka, že cenu není možné uhradit složenkou.
  • Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO“.
  • V případě, že Zákazník využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Provozovatelem a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Zákazník povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží.
  • V případě, že Zákazník využije službu „Twisto“ dojde k uzavření Smlouvy vyplněním objednávky ze strany Zákazníka, akceptací objednávky ze strany Provozovatele (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou ceny Zákazníkem nebo využitím služby „Twisto“.
  • Zákazník souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto v objednávce a po následném schválení platby Twistem, akceptuje Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO“ a bere na vědomí Pravidla pro zpracování osobních údajů“ Společnosti Twisto.
  • Faktury vystavené Provozovatelem Zákazníkům nejsou daňovými doklady dle zákona č. 235/2004 Sb. zákon o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
 • 6. Použití Kuponu

  • Na základě Smlouvy Provozovatel poskytne Zákazníkovi Kupon, který Zákazníka opravňuje k využití služeb Poskytovatele.
  • Podmínky použití Kuponu, a to zejména doba jeho platnosti, jsou uvedeny v nabídce Poskytovatelů prezentované Webových stránkách nebo jsou uvedeny přímo na Kuponu. Zákazník se zavazuje k jejich dodržení. Zákazník je také povinen řídit se pokyny Poskytovatele k využití jeho služeb.
  • Zákazník je povinen po obdržení Kuponu objednat využití služby s dostatečným předstihem tak, aby bylo možno služby poskytnout v době platnosti Kuponu. Poskytovatel ani Provozovatel neodpovídají za to, že služba, resp. přesná doba jejího využití, bude volná pro Zákazníky kdykoli po celou sjednanou dobu platnosti Kuponu, jelikož konkrétní termíny využití služby mohou být již zamluveny/obsazeny jinými Zákazníky. Poskytovatel však garantuje, že má dostatečnou kapacitu, aby za obvyklých podmínek byl schopen službu poskytnout v nabízeném množství ve stanovené době platnosti Kuponu. Provozovatel Zákazníka upozorňuje, že pokud objednávku či rezervaci služeb Poskytovatele provede až ke konci platnosti Kuponu, nemusí mu být tato objednávka či rezervace ze strany Poskytovatele umožněna z důvodu nedostatku kapacity. Zákazník je proto bez zbytečného odkladu po získání Kuponu povinen u Poskytovatele zjistit dostupnost služeb tohoto Poskytovatele.
  • Po uplynutí doby platnosti Kuponu ztrácí Zákazník nárok na poskytnutí konkrétní služby Poskytovatele bez nároku na jakoukoliv refundaci. Závazek Poskytovatele uplynutím doby platnosti Kuponu zaniká. Do 24 hodin po uplynutí platnosti Kuponu je možné hodnotu Kuponu využít jako kredity.
  • Kupon je možné použít pouze jednou.
  • 6 V rámci jedné objednávky je Zákazníkovi vystaven pouze jeden Kupon, není-li výslovně sjednáno jinak.
  • Vymění-li Zákazník svůj Kupon za Kupon, v němž je inkorporována služba nižší hodnoty (pokud je to možné), nevzniká mu nárok na doplacení hodnoty původního Kuponu nebo na nový Kupon na zbytek hodnoty Kuponu původního.
  • Kupony na hodnotu poskytuje Provozovatel Zákazníkům s ohledem na podmínky uvedené na Webových stránkách.
  • Kupon na hodnotu a dárkový Kupon na hodnotu (dále společně jen „Kupon na hodnotu“) slouží výhradně k započtení částky na něm uvedené oproti částce za objednávku Služby v souvislosti s uzavřením Smlouvy dle těchto VOP. Kupony na hodnotu nelze kombinovat a lze je užít pouze jednorázově.
  • Kupon na hodnotu je Zákazník oprávněn využít od okamžiku obdržení do konce následujícího kalendářního roku.
  • Ohledně práv Zákazníka na odstoupení od smlouvy týkající se Kuponu na hodnotu platí přiměřeně čl. 9 těchto VOP.
 • 7. Kredity

  • Provozovatel provozuje věrnostní systém, kterého se mohou účastnit Zákazníci. Z každé zaplacené ceny Zákazník získá 1 % ve formě kreditů. Zákazníci mohou získávat kredity též jako odměnu za vyplnění dotazníku spokojenosti, dárek k narozeninám či za opakované objednávky Služeb Poskytovatelů. 1 kredit má hodnotu 1,– Kč.
  • Kredity je možné uplatnit pouze ve lhůtě stanovené Provozovatelem (dále jen „Expirace“). Uplatněním se rozumí volba započtení kreditů na cenu v objednávce. Pokud Zákazník Kredity do doby Expirace neuplatní, propadají tyto kredity bez nároku na jakoukoli náhradu a není možné je již dále uplatnit. K uplatnění kreditu dochází v okamžiku uzavření Smlouvy, která je uzavřena dle objednávky, ve které Zákazník zvolil započtení kreditů na cenu.
  • V případě, že Zákazník uplatní kredity a následně využije své právo odstoupit od smlouvy, je lhůta Expirace uplatněných kreditů rovna počtu dní zbývajících do uplynutí Expirace v den jejich uplatnění. V důsledku odstoupení od smlouvy v žádném případě nedochází k prodloužení původní lhůty Expirace uplatněných kreditů.
  • Uživatelé využívající tzv. benefitní karty vybraných poskytovatelů zaměstnaneckých benefitů mohou získat kredity i převedením svých benefitních bodů na kredity, a to prostřednictvím a výhradně za podmínek uvedených na stránce Benefitní brány. Zákazníci mohou k získání kreditů využít výhradně benefitní karty těch poskytovatelů zaměstnaneckých benefitů, s nimiž Provozovatel spolupracuje a kteří jsou uvedeni na stránce Benefitní brány.
  • Kredity získané z benefitních bodů nelze převést zpět na benefitní body.
 • 8. Odpovědnost Poskytovatele

  • S ohledem na to, že služby na základě Kuponu poskytuje Zákazníkovi Poskytovatel, odpovídá Poskytovatel přímo Zákazníkovi dle příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) a smluvních podmínek Poskytovatele, které však nemohou omezit zákonná práva Zákazníka. Poskytovatel je tedy odpovědný především za:
   • řádné poskytnutí služby oproti předložení platného Kuponu;
   • kvalitu služby;
   • množství či rozsah služby a
   • informace ohledně služby, tj. zejména jejich pravdivost a úplnost.
  • Údaje o původních cenách (cenách před slevou vyjednanou Provozovatelem) a slevách uvedené na Webových stránkách jsou poskytovány na základě informací získaných od Poskytovatele, a Provozovatel tak nenese odpovědnost za jejich správnost. Původní ceny (ceny před slevou vyjednanou Provozovatelem) uvedené na Webových stránkách jsou aktuální ke dni zveřejnění prezentace služby, nikoliv po celou dobu její nabídky. Provozovatel vyjednává slevy na základě individuálního jednání s Poskytovatelem, nemůže proto garantovat, že třetí strana nevyjedná slevu vyšší.
  • Veškerá práva z vadného plnění, tj. z vadně poskytnutých služeb (vady kvality, množství, rozsahu apod.), popř. jejich neposkytnutí, má Zákazník výhradně vůči Poskytovateli. Zákazník je tedy povinen je řešit přímo s Poskytovatelem dle jeho reklamačních a dalších podmínek, které však nemohou omezit zákonná práva Zákazníka. Případná storna objednávek či rezervací služeb Poskytovatelů se rovněž řídí podmínkami těchto Poskytovatelů. V případě, kdy má Zákazník zájem o storno své objednávky či rezervace, je povinen se obrátit přímo na Poskytovatele, neboť jde o smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, do něhož nemůže Provozovatel zasahovat.
 • 9. Práva Zákazníka z vadného plnění Provozovatele

  • Práva a povinnosti Provozovatele a Zákazníka ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2615 až 2619občanského zákoníku). Práva a povinnosti Provozovatele a Zákazníka obsažená v čl. 9 těchto VOP je třeba interpretovat s ohledem na nehmotnou povahu Služeb a Kuponu. Případné vady Služby a Kuponu se Provozovatel bude snažit zhojit opravou, úpravou či dodáním nového Kuponu, což nevylučuje žádná z práv Zákazníka.
  • Služba má vady v těch případech, neodovídá-li Smlouvě, tedy neopravňuje-li Kupon Zákazníka k využití služeb Poskytovatele za sjednaných podmínek. V ostatních případech se má za to, že Služba byla poskytnuta řádně. Služba nebyla poskytnuta řádně zejména v těchto případech:
   • Provozovatel neposkytl Kupon Zákazníkovi v souladu se Smlouvou a těmito VOP;
   • Kupon nemá náležitosti opravňující Zákazníka k využití konkrétní služby Poskytovatele;
   • Poskytovatel Kupon neakceptuje.
  • Zákazník je povinen uplatnit nároky ze zjevných vad Služby u Provozovatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo při náležité pozornosti zjsitit měl.
  • Zákazník je povinen uplatnit nároky ze skrytých vad Služby u Provozovatele bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistiit, nejpozdějši však do 24 měsíců od poskytnutí Služby.
  • V případě, že Služba byla poskytnuta vadně a Kupon má vady, má Zákazník právo zejména na odstranění vady Kuponu či na přiměřenou slevu z ceny Služby.
  • Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Zákazník právo na odstranění vady dodáním nového Kuponu bez vady nebo dodáním chybějícího Kuponu, odstranění vady opravou Kuponu, či odstoupit od smlouvy dle čl. 9 těchto VOP.
  • Práva z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud o vadě před poskytnutím Služby věděl nebo musel vědět, dále pokud Zákazník vadu sám způsobil, zejména tím, že poskytnul nesprávné nebo neúplné podkladky pro poskytnutí Služby nebo jednal v rozprou se Smlouvou, těmito VOP nebo pokyny Provozovatele.
  • Při uplatnění práv z vadného plnění je Zákazník povinen specifikovat zpochybněnou Službu prostřednictvím čísla Kuponu, důvod zpochybnění Služby, přesný popis charakteru vad a uvést, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. Uplatnění práv z vadného plnění může Zákazník zasílat mimo jiné na adresu sídla Provozovatele či na adresu elektronické pošty Provozovatele info@slevoking.cz.
  • Okamžikem uplatnění práv z vadného plnění je okamžik, kdy bylo Provozovateli doručeno oznámení výskytu vady Služby se současným uplatněním práva z odpovědnosti za vady poskytnuté Služby se všemi náležitostmi dle čl. 9.8 těchto VOP. Nemá-li oznámení výskytu vady Služby náležitosti dle čl. 9.8 těchto VOP, vyzve Provozovatel Zákazníka k doplnění.
  • O oznámení výskytu vady, které obsahuje všechny náležitosti dle čl. 9.8 těchto VOP, vydá Provozovatel Zákazníkovi písemné potvrzení. Provozovatel uplatnění práv z vadného plnění vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se s Zákazníkem nedohodnul jinak. O uplatnění a vyřízení nároků z vadného plnění vystaví Provozovatel Zákazníkovi písemné potvrzení.
  • Vady služby Poskytovatele je Zákazník povinen uplatňovat přímo u Poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistiit. Provozovatel upozorňuje Zákazníky, že za vady služeb Poskytovatele odpovídá právě Poskytovatel. Nad rámec svých zákonných povinností Provozovatel poskytuje Zákazníkům součinnost a plně je informuje o možnostech a způsobech uplatnění nároků vůči Poskytovatelům. K tomuto účelu mohou zákazníci využít zákaznickou linku Provozovatele dostupnou na tel. č.: +420 538 880 980.
  • Provozovatel se zprostí své odpovědnosti za škodu vůči Zákazníkovi tehdy, způsobila-li škodu vyšší moc. Za vyšší moc se dle těchto VOP považují mimo jiné překážky na straně Poskytovatele (úpadek, exekuce, zánik apod.).
  • Provozovatel neodpovídá za zneužití údajů o konkrétní osobě a jejích platebních prostředků třetí osobou. Provozovatel nemá možnost ani právo zkoumat, zda údaje poskytované Provozovateli jsou poskytovány oprávněnou osobou a zda příslušný platební prostředek ovládá oprávněná osoba.
  • Zákazník nemá právo na vrácení peněz, které náleží na částku započítanou z Kuponu na hodnotu. To neplatí, neuplynula-li lhůta na odstoupení od smlouvy o koupi Kuponu na hodnotu.
 • 10. Právo na odstoupení od smlouvy

  • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 10.3 těchto VOP či o jiný případ, kdy nelze od Smlouvy odstoupit, má Zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být Provozovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Smlouvy může Zákazník využit vzorový formulář poskytovaný Provozovatelem, jenž tvoří přílohu těchto VOP. Odstoupení od smlouvy může Zákazník zasílat mimo jiné na adresu sídla Provozovatele či na adresu elektronické pošty Provozovatele info@slevoking.cz.
  • V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Provozovatel vrátí Zákazníkovi zaplacenou cenu Služeb do čtrnácti (14) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy stejným způsobem, jakým cenu Služeb od Zákazníka obdržel, nedohodne-li se se Zákazníkem jinak. Zákazník tímto souhlasí s tím, aby mu Provozovatel zaplacenou cenu Služeb vrátil prostřednictvím bezhotovostního bankovního převodu na účet, který Zákazník Provozovateli sdělí.
  • Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. V případě služeb poskytovaných Provozovatelem tímto Zákazník dává svůj souhlas Provozovateli tyto služby předčasně poskytnout a splnit tak jeho dluh.
  • Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Provozovatel před uzavřením smlouvy sdělil Zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
  • V případě Služeb poskytovaných Provozovatelem podle čl. 10.3 a čl. 10.4 těchto VOP tímto Zákazník dává svůj souhlas Provozovateli tyto Služby předčasně poskytnout a současně prohlašuje, že je řádně poučen o následcích tohoto souhlasu, konkrétně o ztrátě svého práva na odstoupení od Smlouvy.
  • Za splnění služeb Provozovatelem se považuje zejména ta situace, kdy Zákazník podá návrh na uzavření smlouvy s Poskytovatelem na základě Kuponu. Na takovýto Kupon se hledí jako na využitý Kupon.
  • Zákazník dále bere na vědomí, že nemůže odstoupit od Smlouvy, jejímž prostřednictvím využil Služby Provozovatele „Dárkový Kupon“, a to z toho důvodu, že Dárkový Kupon je upraven podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu ve smyslu ust. § 1837 písm. d) občanského zákoníku.
  • Započal-li Provozovatel s poskytováním Služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, uhradí Zákazník Provozovateli poměrnou část ceny Služeb za plnění poskytnuté do okamžiku doručení odstoupení od smlouvy Provozovateli. V tomto případě Provozovatel Zákazníkovi vrátí jen tu část ceny Služeb, která převyšuje cenu již poskytnutého plnění.
  • Je-li společně se Službou poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Provozovatelem a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy, jejímž předmětem je Služba, k níž byl Zákazníkovi poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen Provozovateli poskytnutý dárek vrátit.
  • Provozovatel upozorňuje Zákazníka na to, že v případě zjevné chyby v ceně služby nemá Provozovatel skutečnou vůli uzavřít Smlouvu. V případě, kdy bude Zákazníkovi poskytnut Kupon za zjevně chybnou cenu služby, zavazuje se Provozovatel tuto skutečnost Zákazníkovi oznámit bez zbytečného odkladu poté, co chybu zjistí. V tomto případě Smlouva uzavřena nebyla z důvodu neexistence vůle na straně Provozovatele. Nedojde-li mezi Provozovatelem a Zákazníkem k dohodě o způsobu řešení neplatnosti Smlouvy, vrátí Provozovatel Zákazníkovi cenu služby.
  • Po uplynutí lhůty podle čl. 10.1 či po využití Kuponu podle čl. 10.6 je možné provést storno pouze v případě, souhlasí-li Poskytovatel. V případě storna náleží Provozovateli náhrada škody ve výši 20 % z ceny služby. Storno podmínky Poskytovatele se řídí podmínkami Poskytovatele. Zákazník je proto povinen se před uzavřením Smlouvy informovat o storno podmínkách Poskytovatele.
 • 11. Další práva a povinnosti smluvních stran

  • Provozovatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • Pro Zákazníka je přístup na Webové stránky bezúplatný, Webové stránky Zákazník navštěvuje a užívá na vlastní odpovědnost, kdy je zejména povinen dodržovat právní předpisy České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit přístupu každému, kdo porušuje pravidla stanovená těmito VOP.
  • Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s využitím Služeb, užitím informací nebo stahováním údajů z Webových stránek z důvodu technických chyb a chyb výpočetní techniky, chyb v údajích, přerušení nebo zpoždění v provozování serveru, počítačového viru, ztráty zisku nebo dat Zákazníka, z důvodu neoprávněného přístupu k přenosům či datům Zákazníka a jejich změny či jiné ztráty.
  • Poskytne-li Zákazník Provozovateli jakoukoliv informaci týkající se Služeb či služeb Poskytovatelů, zejména rozhodne-li se na Webových stránkách publikovat recenzi služby Poskytovatele, nebo vyplní-li dotazník spokojenosti, dává tímto souhlas k bezplatnému zveřejnění všech poskytnutých informací, a to včetně všech vizuálních či audiovizuálních záběrů, na Webových stránkách či na profilech Provozovatele na sociálních sítích. Zákazník jejich publikací nebo poskytnutím prohlašuje, že k těmto záběrům má autorská či jiná potřebná práva anebo je jiným způsobem s nimi oprávněn nakládat tak, že jejich zveřejněním na Webových stránkách či na profilech Provozovatele na sociálních sítích Poskytovatele nedojde k porušení autorských či jiných práv třetích osob. Zároveň Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel je v odůvodněných důvodech oprávněn recenzi služby Poskytovatele či obsah dotazníku spokojenosti odstranit, resp. není povinen tyto informace publikovat, a to včetně všech vizuálních či audiovizuálních záběrů. Provozovatel však obsah ukládaný Zákazníky aktivně nemonitoruje, nehraje tedy aktivní roli takové povahy, že by bylo možné konstatovat, že obsah ukládaný Zákazníky zná anebo kontroluje.
 • 12. Kontrola Provozovatele, mimosoudní řešení sporů, stížnosti

  • K poskytování služeb je Provozovatel oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Činnost Provozovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů plynoucích ze Smlouvy či z těchto VOP. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.
  • Případné stížnosti vyřizuje Provozovatel prostřednictvím svého kontaktního e-mailu info@slevoking.cz. Zákazník se dále může obrátit na subjekty uvedené v článku 12.1 VOP.
 • 13. Závěrečná ustanovení

  • Znění těchto VOP může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Nové znění VOP bude zpřístupněno na Webových stránkách.
  • Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory, které by v budoucnu vznikly ze smlouvy uzavřené mezi nimi, spory, které vzniknou v souvislosti se Smlouvou, včetně sporů ohledně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, práva z tohoto právního vztahu přímo či nepřímo vznikající, otázky právní platnosti tohoto právního vztahu, otázky práv s výše uvedenými právy souvisejícími, a to i v případě, že tato Smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno, budou nejprve řešeny smírnou cestou na zásadách poctivosti a dobrých mravů. V případě neúspěchu smírného řešení budou spor řešeny v rámci soudního řízení před soudy České republiky, a to podle českého práva.
  • Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se smluvní strany dohodly, že se Smlouva uzavřená mezi nimi řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem, případně zákonem o ochraně spotřebitele. Tímto není vyloučena ochrana spotřebitele poskytnutá mu právem státu, kde má spotřebitel své obvyklé bydliště.
  • Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  • Nebude-li dohodnuto jinak nebo není-li v těchto VOP stanoveno jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně pozemní poštou. Zákazníkovi je doručováno na elektronickou adresu Zákazníka, zpráva je doručena okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty Zákazníka. Integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem.
  • Zákazník není bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele oprávněn práva a povinnosti ze Smlouvy postoupit na třetí osobu.
  • Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  • Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o poskytování služeb či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  • Smlouva včetně těchto VOP je archivována Provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
  • Kontaktní údaje Provozovatele: adresa pro doručování Dvořákova 44/14, Brno 602 00, Česká Republika, adresa elektronické pošty info@slevoking.cz, telefon +420 538 880 980, zákaznická podpora je dostupná v pondělí až pátek od 8:00 do 20:00, a to jak pro zájemce o služby tak pro Zákazníky.
  • Tyto VOP jsou, není-li smluvně mezi Provozovatelem a Zákazníkem sjednáno jinak, platné a účinné od 12. prosince 2017.
  • Upravují-li tyto VOP práva a povinnosti Zákazníka ze Smlouvy uzavřené před účinností těchto VOP pro Zákazníka výhodněji, než VOP, kterými se řídí daná Smlouva, použijí se v těchto případech příslušná výhodnější ustanovení těchto VOP.

Příloha: Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy